นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.
การนำเข้าสินค้าจากจีน ตามกฎหมายนั้นได้ระบุให้ สินค้าบางประเภท ต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
เนื่องจากสินค้าบางประเภท เป็นสินค้าที่ถูกกำหนดมาอย่างเข้มงวด และการมีหนังสือรับรองการอนุญาตนำเข้าจาก อย. จะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สินค้านั้นได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาอย่างรัดกุม และสามารถดำเนินการนำเข้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป

แล้วมีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ผู้นำเข้าต้องขอใบอนุญาต อย. ก่อนการนำเข้าสินค้าจากจีน ?
TEG Logistics มีคำตอบมาเฉลยว่ามีสินค้าประเภทใดบ้าง และมีขั้นตอนในการดำเนินการขอใบอนุญาตจาก อย. อย่างไร?
เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นคำขอต่อ อย. เพื่อนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย ผู้นำเข้าต้องยื่น แบบคำขออนุญาตนำเข้าสินค้าชนิดนั้นๆ โดยสามารถคลิกและพิมพ์แบบคำขอได้จาก กองด่านอาหารและยา เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การนำเข้า เตรียมบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้า (Air Waybill/ Bill of Lading/ Notification to Collect International Postal Items) เตรียมสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • กรณีดำเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เอกสารเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอ อาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของสินค้า
  • เอกสารทุกใบต้องลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน อย. โทร. 1556 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
*กรณีนำเข้าเครื่องสำอาง ต้องมีสถานที่เก็บสินค้า เอกสารของผู้ผลิต เช่น ส่วนผสม และใบรับรองต่างๆ ก่อนไปขออนุญาต อย.

TEG LOGISTICS
✔️ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
✔️ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
? This name you can trust? ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595