ระเบียบและหลักเกณฑ์ การนำเข้าสินค้าไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักร

ระเบียบและหลักเกณฑ์ การนำเข้าสินค้าไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักร

ระเบียบและหลักเกณฑ์ การนำเข้าสินค้าไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักร

ไม้แปรรูป ในทางการนำเข้ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าการนำเข้าทั่วไป เนื่องจากไม้จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีการทำบันทึกควบคุมปริมาณการใช้ภายในประเทศเพราะเกี่ยวเนื่องกับปริมาณไม้ที่เป็นป่าภายในประเทศด้วยสินค้าประเภทนี้จึงต้องมีการตรวจสอบควบคุมให้มีความชัดเจนของแหล่งที่มาของไม้ว่าเป็นไม้มาจากที่ใดซื้อขายจากใครมา การแจ้งนำเข้าสินค้า ไม้แปรรูปสามารถกระทำได้เมือผู้นำเข้า/ตัวแทนมีข้อมูลและเอกสารการนำเข้าครบสมบูรณ์ โดยยื่นแจ้งนำเข้าผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระบบรายงานควบคุมการนำเข้าไม้แปรรูป ด้วยระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐกับทางผู้ประกอบการและชิปปิ้งระบบนี้เริ่มมีการใช้งานในหน่วยงานอื่นๆด้วยเช่นกัน ในทางการทำงานของกรมป่าไม้ระบบนี้จะเชื่อมต่อส่งข้อมูลกับทางกรมศุลกากร เพื่อการนำเข้า และกำกับรายงานการเคลื่อนย้ายไม้แปรรูปตามเส้นทางภายในประเทศ

โดยเอกสารที่จำเป็นมีดังนี้
  • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
  • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
  • ใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า ตามแบบพ.ก.2-1
  • ใบรับรองสุขอนามัยพืช (PhytosanitaryCertificate : PC)
  • เอกสารอื่นๆเช่น ใบขนสินค้า เป็นต้น

TEG LOGISTICS
✔️ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
✔️ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
? This name you can trust?
ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595