เอกสารจำเป็นในการยื่นพิธีศุลกากร

Checklist!! เอกสารจำเป็นในการยื่นพิธีศุลกากร

เมื่อสินค้าเข้ามาถึงประเทศที่ต้องการนำเข้า ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใบขนสินค้าขาเข้า และใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับนำเข้า กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านที่นำเข้าของประเทศนั้นๆ การนำเข้าสินค้า จะยังไม่เรียบร้อยจนกว่าสินค้ามาถึงด่านที่นำเข้า และต้องได้รับการผ่านพิธีการกรมศุลกากรขาเข้า และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และจะต้องได้ชำระภาษีอากรให้เรียบร้อยก่อน ผู้นำเข้ามีหน้าที่เตรียมสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะสามารถนำสินค้าออกจากด่านได้

และนี่คื่อ Checklist!! เอกสารจำเป็นในการยื่นพิธีศุลกากร

✅ 1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
✅ 2. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
✅ 3. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
✅ 4. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
(กรณีเป็นของต้องจำกัดหรือสินค้าที่ต้องควบคุมการนำเข้า)
✅ 5. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) กรณีขอลดอัตราอากรจากประเทศจีน
✅ 6. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า เป็นต้น
✅ 7. เอกสาร D/O

  • ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
This name you can trust
ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595